Reklamacije je moguće prijaviti samo dva mjeseca od dana zaprimanja kuharice

Ako na svojoj kuharici primijetiš bilo kakav nedostatak, reklamaciju o postojanju nedostatka možeš prijaviti u roku dva mjeseca od dana zaprimanja kuharice na e-mail: info@skuhajpricesvoje.hr. Nakon isteka navedenog roka, nije moguće izvršavanje naknadnih reklamacija.